O projekcie

Innowacyjna Gospodarka

Firma elevato Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

na realizację Projektu pt.:

„44TMS - system zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników za pomocą e-usług świadczonych w modelu SaaS”

Czas realizacji projektu:

15.05.2010 r. - 14.05.2012 r.

Opis projektu:

Platforma przeznaczony jest dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz specjalistycznych firm HR. Narzędzie ma umożliwić właścicielom oraz działom HR przedsiębiorstw i firm szkoleniowych automatyczne, bezpieczne, łatwe i scentralizowane gromadzenie dokumentacji pracowników, zarządzanie informacjami na temat rozwoju kompetencji pracowników, przetwarzanie zgromadzonych danych w różnych płaszczyznach, a przede wszystkim organizowanie różnych kampanii oceny on-line (np. ocena okresowa, ocena 360 stopni, przeglądy kompetencji i inne).

 

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.mrr.gov.pl
http://www.nauka.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.poig.gov.pl