REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI
ELEVATO SOFTWARE ONLINE

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.elevatosoftware.com/pl/5/c/11/kontakt , którego wypełnienie przez Usługobiorcę stanowi jeden z warunków korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez elevato.
  2. Hasło dostępu – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Systemie. Hasło składa się co najmniej z 8 znaków
  3. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Usługobiorcy, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by rozpocząć pracę w Systemie. W ramach systemu mogą funkcjonować dwa rodzaje Kont: Administratora (pełne uprawnienia, w tym do nadawania, modyfikowania i usuwania uprawnień Użytkowników) oraz Użytkowników (uprawnienia ograniczone poprzez Użytkownika mającego Konto Administratora, w szczególności poprzez zdefiniowanie dostępu do wybranych danych i możliwości
  4. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Usług świadczonych przez elevato drogą elektroniczną.
  5. Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Usługobiorcę za Usługę świadczoną w ustalonym miesięcznym okresie rozliczeniowym, zgodnie z ofertą elevato, płatne przelewem bankowym po wystawieniu przez Usługodawcę odpowiedniego dokumentu księgowego.
  6. Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Usługobiorcę za Usługę świadczoną w ustalonym miesięcznym okresie rozliczeniowym, zgodnie z ofertą elevato, płatne przelewem bankowym po wystawieniu przez Usługodawcę odpowiedniego dokumentu księgowego.
  7. System – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane Usługobiorcy na komputerze Usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTP lub HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła pod adresem przypisanym do Użytkownika, umożliwiające świadczenie Usługi.
  8. Usługa – oznacza usługę świadczoną przez elevato poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami). Usługa, o której tu mowa, polega na udostępnieniu Systemu służącego do zarządzania rozwojem pracowników Usługobiorcy lub jego klientów.
  9. Pakiet Usług – Usługi zamówione przez Usługobiorcę w ramach wybranego przez niego planu abonamentowego.
  10. Usługobiorca – oznacza osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej nie będącą konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, reprezentowaną przez osobę fizyczną do tego upoważnioną, która korzysta z Usług udostępnianych przez elevato na mocy niniejszego Regulaminu.
  11. Użytkownik – osoba reprezentująca Usługobiorcę lub pracownik Usługobiorcy korzystający z Usługi, przypisany do Konta.
  12. Limit liczby użytkowników – maksymalna liczba Użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z Usługi.
  13. Okres rozliczeniowy – okres trwający od opłacenia przez Klienta Konta z wybranym planem abonamentowym do ostatniego dnia przewidzianego w tym planie.
  14. Usługodawca, elevato – oznacza elevato sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Batorego 3/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351970, NIP 6423123747, nr REGON 241539117, o kapitale zakładowym 10 850,00 zł.
  15. Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez elevato Usług drogą elektroniczną, o których mowa w Dziale II
 3. Podczas korzystania z usług Usługodawcy w komputerze albo urządzeniu przenośnym Użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. Szczegóły instalowania plików zawiera Polityka prywatności.
 4. Projekt Elevato Software jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. elevato świadczy Usługi dostępu do Systemu, za pośrednictwem którego możliwy jest:
  1. Moduł Pracownicy - Gromadzenie dokumentacji pracowników, w tym:
   1. danych pracowników,
   2. dokumentów i innych plików dotyczących pracowników,
   3. o wykonywanych przez pracowników zadaniach na stanowisku pracy oraz o pozycji w strukturze organizacji.
  2. Moduł Oceny - Organizowanie kampanii oceny online, w tym:
   1. ocen okresowych pracowników,
   2. ocen 360 stopni,
   3. ocen 270 stopni
   4. ocen 180 stopni (w tym ocen z rozmową oceniającą),
   5. przeglądów kompetencji,
   6. generowanie raportów z ocen
   7. tworzenie planów rozwoju pracowników.
  3. Moduł Rekrutacja - Zarządzanie projektami rekrutacyjnymi, w tym:
   1. zarządzanie rekrutacjami,
   2. zarządzanie ofertami pracy,
   3. tworzenie formularzy aplikacji,
   4. umożliwienie aplikowania online użytkownikom Internetu,
   5. przeglądanie danych kandydatów i ich przeszukiwanie,
   6. dodawanie kandydatów do bazy za pomocą dodatku do programu Microsoft Outlook.
  4. Moduł Szkolenia - Zarządzanie katalogiem szkoleń, w tym:
   1. zarządzanie bazą szkoleń,
   2. zarządzanie budżetami szkoleń,
   3. monitorowanie planów rozwoju pracowników,
   4. monitorowanie i zatwierdzanie szkoleń pracowników.
  5. Moduł Narzędzia HR - Tworzenie opisów stanowisk.
  6. Moduł Narzędzia HR - Zarządzanie biblioteką dokumentów.
  7. Moduł Narzędzia HR - Zgłaszanie i obsługa zgłoszeń od użytkowników systemu,
  8. Wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości e-mail do użytkowników systemu .
  9. Prowadzenie Konta Administratora i Konta Użytkownika oraz zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami.
 2. Usługi mają charakter odpłatny.. Zasady płatności zostały określone w Dziale V Regulaminu.
 3. elevato przewiduje również, że część dostępnych Usług może mieć charakter darmowy.
 4. W szczególności charakter taki będą miały: stworzenie samego Konta z możliwością zapoznania się z funkcjami Systemu oraz możliwość bezpłatnego przetestowania Systemu przez okres 45 dni od momentu utworzenia Konta (demo).
 5. elevato zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych opustów oraz zmiany okresu trwania umowy w przypadku wybranych klientów oraz w wybranych promocjach.
 6. elevato zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dlaUsługobiorców. Jeżeli wprowadzanie zmian bądź dokonywanie aktualizacji wiązać się będzie z czasową niedostępnością Usług, elevato będzie zawiadamiał o takich pracach Usługobiorców na co najmniej jeden dzień przed planowanymi pracami, na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym.

Dział III. Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług, o których mowa w Dziale II Regulaminu są następujące:
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
  3. Konto pocztowe e-mail.
 2. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Usług o charakterze odpłatnym możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie, a także po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu dostępu do indywidualnego Konta. Ponadto dostęp do Usług, o których tu mowa, możliwy jest po uiszczeniu opłaty zgodnej z ofertą. Spełnienie warunków opisanych w niniejszym punkcie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie z Systemu, stosownie do wybranego planu abonamentowego.
 3. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Usług o charakterze darmowym możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie, a także po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu dostępu do indywidualnego Konta. Rozpoczęcie korzystania z opisanych tu usług również jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie z Systemu na zasadach demo. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z demo tylko jeden raz.
 4. elevato informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Kont, które zostaną dla nich stworzone przez Użytkownika mającego dostęp do Konta Administratora. Za takie działania odpowiedzialność ponosi Użytkownik bezpośrednio przed swoim przełożonym, którym może być Użytkownik posiadający Konto Administratora albo osoba reprezentująca Usługobiorcę jeśli jest to inna osoba niż Użytkownik posiadający Konto Administratora.
 5. elevato nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie e¬maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Usługobiorcę.
 6. elevato nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.
 7. elevato nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę jego hasła i loginu do Systemu osobom trzecim.
 8. elevato nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Systemu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których elevato przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć lub którym nie mogło zapobiec.
 9. elevato nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Systemu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od elevato. Ze względu na niezależne od elevato właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, elevato nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Systemu.
 10. elevato zastrzega sobie prawo odmówienia lub zaprzestania świadczenia usługi w przypadku, gdy dane Usługobiorcy wskazane w formularzu rejestracyjnym są nieprawdziwe albo zachodzi ryzyko, że dane te mogą być nieprawdziwe albo niekompletne. elevato zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia przez Usługobiorcę stosownych dokumentów potwierdzających prawdziwość i kompletność danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 11. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu wraz z załącznikami.
 12. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Systemu lub korzystanie z Usług.

DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług opisanych w Regulaminie zostaje zawarta w momencie wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na rozpoczęcie świadczenia przez elevato wybranej Usługi. Wyrażenie zgody następuje z chwilą spełnienia przez Usługobiorcę warunków wskazanych w Dziale III punkt 2 lub 3 Regulaminu.
 2. Hasło dostępu zostaje dostarczone Usługobiorcy po weryfikacji danych podanych przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym oraz po odnotowaniu przezelevato dokonania płatności na zasadach określonych w Dziale V Regulaminu.
 3. Umowa zawarta jest na okres minimalny okres 12 miesięcy. Po tym okresie umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony.
 4. Umowa o świadczenie usług po upływie pierwszych 12 miesięcy może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.

DZIAŁ V. Płatności

 1. Istnieją następujące możliwości rozpoczęcia korzystania z odpłatnych Usług świadczonych przez elevato: wybór jednego z planów abonamentowych oraz opłacenie stosownej faktury pro forma albo skorzystanie z opcji demo, a po jej zakończeniu opłacenie faktury pro forma wystawionej do wybranego planu abonamentowego. Faktura, o której mowa w niniejszym punkcie, przesłana będzie w formie elektronicznej na adres mailowy Usługobiorcy podany w Formularzu rejestracyjnym. Na życzenie Usługobiorcy, faktura pro forma może zostać przesłana również pocztą tradycyjną.
 2. elevato wystawi Usługobiorcy w ciągu 7 dni fakturę VAT, a następnie prześle ją na adres mailowy wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu rejestracyjnym. Na życzenie Usługobiorcy, faktura VAT może zostać przesłana również pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku nie opłacenia faktury pro forma za wybrany plan abonamentowy Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług objętych tym planem i zablokowaniem dostępu do nich zarówno Użytkownikowi posiadającemu Konto Administratora jaki i pozostałym Użytkownikom (Konta Użytkowników przypisane do danego Usługobiorcy).

DZIAŁ VI. Reklamacje

 1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi przewidziane
 2. w niniejszym Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez elevato lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. W przypadku uznania przez elevato reklamacji Usługi o charakterze odpłatnym, elevato zwróci Usługobiorcy kwotę pieniężną proporcjonalną do okresu, w którym istniała przeszkoda stanowiąca podstawę do reklamacji lub zaproponuje inną formę zadośćuczynienia za powstałe szkody.
 4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Usługobiorcy (nazwa, adres, NIP oraz dane osoby składającej reklamację). Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i przesłana na adres: elevato sp. z o.o., ul. Batorego, 43-300 Bielsko-Biała.
 5. elevato rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 6. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. elevato zastrzega sobie prawo do dostępu do Konta Usługobiorcy w celu usunięcia nieprawidłowości będących podstawą reklamacji.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym.
 9. Reklamacje skierowane do elevato, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Systemu nie będą rozpatrywane. elevato nie ma obowiązku przekazywania reklamacji podmiotom trzecim, odpowiedzialnym za usługi objęte reklamacją.
 10. elevato nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji publikowanych na stronie internetowej http://www.elevatosoftware.com dedykowanej Systemowi.

DZIAŁ VII. Przetwarzanie i ochrona danych

 1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług opisanych w Regulaminie stanowi jednocześnie, na mocy niniejszego Regulaminu, umowę powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 Ustawy.
 2. Administratorem danych, które stanowią przedmiot umowy, o której mowa w punkcie powyżej jest Usługobiorca, natomiast elevato jest podmiotem przyjmującym dane do przetwarzania (tzw. procesor).
 3. elevato zobowiązuje się przetwarzać powierzone na podstawie niniejszego regulaminu dane tylko w celu związanym z realizacją Usług świadczonych Usługobiorcy i tylko w podanym przez niego zakresie.
 4. elevato oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy. W szczególności elevato oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).
 5. elevato oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące lub świadczące usługi na rzecz elevato), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 6. Umowa powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w niniejszym Dziale, zawierana jest na czas określony, powiązany z czasem świadczenia Usług wykupionych przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy świadczenia drogą elektroniczną Usług udostępnianych w ramach Systemu jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 7. W terminie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy Usługodawca jest zobowiązany trwale usunąć z systemu informatycznego wszystkie dane osobowe znajdujące się w powierzonych zbiorach danych i przetwarzane na podstawie niniejszego Regulaminu.
 8. Na życzenie Usługobiorcy, elevato dostarczy protokół zniszczenia powierzonych danych. Protokół taki zostanie przekazany Usługobiorcy w terminie 14 dni liczonych od daty skierowania takiego życzenia do elevato.
 9. elevato oświadcza, że na życzenie Usługobiorcy, istnieje możliwość zawarcia odrębnej, pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych. W tym celu Usługobiorca powinien skontaktować się z elevato mailowo na adres: info@elevatosoftware.com.
 10. elevato informuje, że w związku ze świadczeniem Usług opisanych w niniejszym Regulaminie zbierane będą informacje statystyczne, w szczególności dotyczące liczby aktywnych Użytkowników korzystających z Systemu i powierzchni dyskowej w ramach danego Konta. Powyższe nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Ustawy.
 11. Ponadto elevato informuje, że w ramach świadczonych Usług opisanych w niniejszym Regulaminie wykonywane są regularne kopie zapasowe, sprawdzana jest ich przydatność poprzez ich testowe odtwarzanie, a także wykonywane są próby odtwarzania błędów i nieprawidłowości w działaniu Systemu zgłoszonych przez Usługobiorcę.
 12. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte zostały w Polityce Prywatności.

DZIAŁ VIII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Usługobiorcę z elevato lub obowiązującymi przepisami prawa, elevato ma prawo do wykorzystania danych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy. W takim przypadku elevato powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 2. W razie otrzymania przez elevato urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, elevato może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy. elevato nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych przetwarzanych w ramach Konta.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez elevato urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, elevato może uniemożliwić dostęp Konta Usługobiorcy lub rozwiązać Umowę, stosownie do postanowień punktu 4 w Dziale IV. elevato nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych przetwarzanych w ramach Konta. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych elevato zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym), Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Usługobiorcy lub o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym, stosownie do postanowień punktu 4 w Dziale IV.
 4. elevato nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Usługi przez Usługobiorcę. Przez niewłaściwe korzystanie z Usługi należy rozumieć w szczególności dostarczanie przez Usługobiorcę treści nieprawdziwych, nieaktualnych, nieścisłych lub mogących w jakikolwiek inny sposób wprowadzać w błąd, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 5. elevato zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody elevato jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów zawartych przez Usługobiorcę z elevato lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

DZIAŁ IX. Przepisy końcowe

 1. elevato ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Usługobiorcy na swojej liście referencyjnej, jeżeli Usługobiorca nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.06.2015 roku.
 3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem internetowym http://www.elevatosoftware.com/pl/95/reg/119/regulamin, która umożliwia Usługobiorcy pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 4. elevato zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie, przy czym informacja taka zostanie jednocześnie (z zachowaniem powyższego terminu) przesłana na adres mailowy Usługobiorcy podany podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. elevato informuje, że zmiany dotyczące opłat wskazanych w Cenniku nie będą miały zastosowania do Usługobiorców w trakcie obowiązywania ich planów abonamentowych (czyli do czasu ich zakończenia). Nowa cena obowiązywać będzie dopiero po zakończeniu wybranego planu abonamentowego.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartymi przez elevato w drodze odrębnych umów dotyczących świadczenia Usług pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.